ارتفاع لوله دودکش برای آبگرمکن ها حداقل چند متر باید باشد؟

3 متر در آبگرمکن های فن داراین محدودیت وجود ندارد.

قطر دودکش محل نصب برای آبگرمکن های مختلف چقدر باید باشد؟

در مدل های 8 و 10 لیتری قطر دودکش باید 10 سانتیمتر باشد. در سایر مدل ها (به غیراز مدل های فن دار) قطر دودکش باید 15 سانتیمتر باشد. عوامل دیگری مانندارتفاع می تواند بر کاهش قطر دودکش ...

فاصله محل نصب آبگرمکن تا دورترین شیر آب گرم، چند متر می تواند باشد؟

حداکثر بین 7 تا 10 متر که بستگی به عـــوامل متعــددی از قبیل مــدل آبگرمکن، دمای آب ورودی، کیفیت عــایق بندی لوله ها و ... دارد. فاصله هر چه کمتر باشدبهتر است.

نصب آبگرمکن داخل حمام یا رختکن مجاز است؟

خیر نصب هر نوع آبگرمکن درحمام و رختکن بسیار خطرناک است.

[1]  2  صفحه 1 از 2 >>