ارتفاع لوله دودکش برای آبگرمکن ها حداقل چند متر باید باشد؟
  • 3 متر
  • در آبگرمکن های فن داراین محدودیت وجود ندارد.