فاصله محل نصب آبگرمکن تا دورترین شیر آب گرم، چند متر می تواند باشد؟
  • حداکثر بین 7 تا 10 متر که بستگی به عـــوامل متعــددی از قبیل مــدل آبگرمکن، دمای آب ورودی، کیفیت عــایق بندی لوله ها و ... دارد.
  • فاصله هر چه کمتر باشدبهتر است.