قطر دودکش محل نصب برای آبگرمکن های مختلف چقدر باید باشد؟
  • در مدل های 8 و 10 لیتری قطر دودکش باید 10 سانتیمتر باشد.
  • در سایر مدل ها (به غیراز مدل های فن دار) قطر دودکش باید 15 سانتیمتر باشد.
  • عوامل دیگری مانندارتفاع می تواند بر کاهش قطر دودکش مورد نیاز اثر بگذارد که مشروط به تشخیص و تایید سرویسکار مجاز است.