نصب آبگرمکن داخل حمام یا رختکن مجاز است؟
  • خیر
  • نصب هر نوع آبگرمکن درحمام و رختکن بسیار خطرناک است.