آیا در فضاهای غیر هم سطح هم می توان از پکیج شوفاژدیواری استفاده کرد؟
بله، با نظر کارشناس